Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Algemeen
De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en aanbieding tussen Isa en de cliënt waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.


Persoonsgegevens & privacy

2.1. Persoonsgegevens
De cliënt voorziet de Isa vóór de eerste behandeling van alle gegevens. Hier geeft de schoonheidsspecialiste aan of dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

2.2. Klantenbestand
Isa Home Spa verwerkt de persoonlijke gegevens van de cliënt op een klantenkaart en in een klantenbestand.

2.3. Vertrouwelijke gegevens
Isa Home Spa behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

2.4. Verkoop of verhuren
Isa Home Spa zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.


Garantie

3.1. Waxen
Ik kan niet voorspellen of iemand een reactie krijgt of enige garantie bieden op dat gebied, maar de meeste mensen ervaren niets meer dan wat roodheid van de huid. En deze roodheid trekt binnen de kortste keren snel weer weg. Ook kunnen haren tijdens de behandeling afbreken, waardoor sommige haren sneller uitgroeien dan andere.
Isa Home Spa geeft geen geld retour.


Producten

Isa Home Spa geeft 7 dagen garantie voor producten. De garantie op producten vervalt wanneer:

4.1. Andere producten
De cliënt andere producten dan de door de Isa Home Spa geadviseerde producten heeft gebruikt.

4.2. Medische hulp
De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

4.3. Gebruiksaanwijzing
De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt of volgens persoonlijk advies.

4.4. Massage
Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


Klachten

Bij een klacht over een behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk binnen 5 dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk gemeld worden aan Isa Home Spa.

Isa Home Spa zal de klager binnen 5 werkdagen voorzien van een antwoord.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Isa Home Spa de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Isa Home Spa het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.


Recht

Op elke overeenkomst tussen Isa Home Spa en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Isa Home Spa.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Isa is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Isa Home Spa of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Gebruik in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Isa Home Spa.


Afspraken

8.1. Annuleringstermijn
Wanneer de client de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de client zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan de Isa Home Spa.

8.2. Annuleren
Indien de client de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag de Isa hiervoor het volledige behandeltarief in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan telefonisch of via WhatsApp.

8.3. Verhindering
Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal de Isa Home Spa dit uiterlijk 24 uur vantevoren aan de client melden.


Inspanningen door schoonheidssalon

9.1. Vakmanschap
Isa Home Spa zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

9.2. Medische gegevens
De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

9.3. Aansprakelijkheid
Isa Home Spa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

9.4. Financiële consequenties
Isa Home Spa zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


Betaling

10.1. Prijzen
Alle prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website van de schoonheidssalon. De prijzen van de producten worden mondeling aan de client vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW.

10.2. Acties en aanbiedingen
Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals social media, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.


Aansprakelijkheid

11.1. Schade
Isa Home Spa is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Isa Home Spa is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

11.2. Letsel
Isa Home Spa draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de Isa Home Spa te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

11.3. Irritatie
Client is voorafgaand aan de behandeling op de hoogte gebracht van een eventuele irritatie die zelden kan optreden na het waxen


Uitsluiting van aansprakelijkheid

12.1. Informatie
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

12.2. Onvolledigheid of onjuistheid
Isa Home Spa aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.